top of page

REGULAMIN SERWISU DATAVISIO.PL
z dnia 01.01.2024 r.

 

Serwis internetowy www.datavisio.pl prowadzony jest przez Marcina Kasierskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Data Visio Marcin Kasierski z siedzibą w Poznaniu przy ul. św. Wawrzyńca 17/4, 60-546 Poznań, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9721085267, REGON 380299697, zwanego dalej Właścicielem.

 

§1 DEFINICJE

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów.

 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.datavisio.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Produktów.

 3. Sprzedawca – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep.

 4. Produkt – towar lub usługa oferowane przez Sprzedawca w Sklepie oraz na Platformie kursowej. Produkt jest odpłatny, chyba że wskazano inaczej.

 5. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu w postaci pliku elektronicznego. Format zależy od rodzaju Produktu np. e-book, nagrania audio, wideo lub materiały w formie PDF.

 6. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca konsumentowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi; c) inne formy interakcji za pomocą takich danych.

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.

 8. Umowa – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 9. Czas realizacji Zamówienia – okres, jaki upływa od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sprzedawcy (w przypadku płatności online) do momentu wysyłki Produktu do Klienta.

 

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie oraz zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:
  a) Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript.
  b) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript.
  c) Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli.

 3. Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.

 4. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie są własnością Sprzedawcy.

 5. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 6. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura w formie elektronicznej oraz wystawiany jest certyfikat licencyjny w formie elektronicznej. Na życzenie Klienta dokumenty te mogą zostać przesłane pocztą w formie papierowej.

 

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonać w następujący sposób:
  a) na stronie internetowej www.datavisio.pl wypełniając formularz Zamówienia;
  b) pocztą elektroniczną: wysyłając na adres ddatavisio@gmail.com. Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon Klienta, dane do faktury, określenie sposobu płatności;

 2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.

 3. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.

 4. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę), adres.

 5. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja przez Klienta Regulaminu, polityki prywatności oraz zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 6. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.

 7. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Produktów.

 8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

 9. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie.

 10. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie zaakceptowania przez Klienta Regulaminu, polityki prywatności oraz postanowienia dotyczącego przetwarzania danych osobowych, oraz uiszczenia opłaty.

 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.

 

§4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, przy czym Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas ten wyniósł 24 h.

 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli Zamówienie stało się niemożliwe do zrealizowania wskutek okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 4. Dostawa Produktów do Klienta odbywa się w wersji elektronicznej (ESD) na adres e-mail, a Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy. Wraz z Produktem Klient otrzyma również instrukcję, certyfikat i fakturę.

 5. Dostawa odbywa się pocztą elektroniczną po poprawnym zakończeniu płatności w elektronicznym systemie płatności Przelewy24, BLIK lub po wybraniu opcji Płatność przelewem.

 6. Przy wyborze opcji Płatność przelewem dostawa nastąpi po dodatkowej weryfikacji Klienta przez Sklep, a płatność przez Klienta odbędzie się na podstawie faktury przesłanej w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta. Termin płatności faktury wynosi standardowo 7 dni od dnia dostawy Produktu.

 

§5 CENY PRODUKTÓW I METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Produktów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT (stawka 23%).

 2. Informacja o cenie Produktu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.

 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
  a) kartą płatniczą lub przelewem poprzez elektroniczny system płatności Przelewy24, BLIK
  b) przelewem na rachunek bankowy Właściciela

 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPal, PaymentWall, Payu w zależności od wybranej opcji.

 

§6 TREŚĆ CYFROWA LUB USŁUGA CYFROWA

 1. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebna konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

 2. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas jej dostarczania. Jeśli zatem korzystamy z usługi cyfrowej, która polega na dostarczaniu nam rozwiązań chmurowych, wtedy przez cały czas korzystania z usługi mamy mieć zapewnioną zgodność z umową. Jeśli natomiast chodzi o dostarczanie treści jednorazowo (np. e-book do pobrania) – odpowiedzialność za zgodność z umową obowiązuje w okresie 2 lat od chwili dostarczenia.

 3. Dodatkowo, mamy tutaj domniemanie, że jeśli brak zgodności z umową ujawni się w ciągu roku od dostarczenia, przyjmuje się, że istniała ona w chwili dostarczenia.

 4. Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach Produktów, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z Umową.

 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu sprzedanych Usług cyfrowych wynosi dwa lata od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Jeżeli niezgodność towaru z umową zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dostawy, istnieje prawne domniemanie, że niezgodność istniała w chwili dostawy towaru.

 6. Po zakupieniu produktu na stronie internetowej Klient wyraża zgodę na utracenie prawa do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych.

 

§7 CENY PRODUKTÓW I METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Produktów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT (stawka 23%).

 2. Informacja o cenie Produktu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.

 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
  a) kartą płatniczą lub przelewem poprzez elektroniczny system płatności Przelewy24, BLIK
  b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

 4. Jeśli cena produktu zostanie obniżona na stronie internetowej, kupujący zostanie poinformowany o poprzedniej cenie obowiązującej przez ostatnie 30 dni.

 5. Jeśli produkt jest dostępny krócej niż 30 dni, zostanie wyświetlona cena obecna podczas dodania produktu do sklepu. 

 

§8 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Po zakupieniu produktu na stronie internetowej Klient wyraża zgodę na utracenie prawa do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych.

 2. Jeżeli Klient nie otrzymał treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku niedostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie Klient może odstąpić od Umowy.

 3. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  a) Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
  b) Klient i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.

 

§9 REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Właściciel jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, za niezgodność sprzedanego Produktu z Umową sprzedaży, na zasadach określonych w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 2. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej Sklepu.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w tym terminie, zostanie ona automatycznie rozpatrzona. 

 

§10 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.

 2. Właściciel Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.

 

§12 OPINIE O PRODUKTACH

 1. Opinie dostępne na stronie internetowej są weryfikowane przez Sprzedawcę. 

 2. Tylko opinie osób zweryfikowanych poprzez weryfikację adresu e-mail, nazwy klienta i daty zamówienia będą dozwolone na stronie.

 3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę.

 4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.

 5. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych ani barterowych.

 

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu.

  Załączniki:
  - Formularz odstąpienia od umowy
  - Formularz reklamacji

bottom of page